Privacyverklaring

De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) legt in het kader van haar dienstverlening bepaalde gegevens vast. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden.

De NVF bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor het verlenen van haar diensten en zolang als de wet dat verplicht. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd.

De NVF verwerkt gegevens wanneer iemand lid wordt van de NVF, zich abonneert op het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie (NTvF), een congres bezoekt, gebruikmaakt van haar diensten, of anderszins contact met de NVF heeft of heeft gehad. Ook verwerkt de NVF gegevens op basis van afgesloten contracten en binnenkomende facturen en naar aanleiding van wetenschappelijke onderzoeken.

Uw persoonsgegevens worden alleen geraadpleegd door de secretaris van het bestuur, de ambtelijk-secretariële ondersteuning van het bestuur en het redactiebureau van het NTvF, indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Voor de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van een administratiekantoor, waarmee de NVF een Verwerkersovereenkomst heeft gesloten. ICT-leveranciers onderhouden en beheren de informatievoorziening. Ook worden beveiligingsmaatregelen getroffen om datalekken te voorkomen. Wanneer het – ondanks deze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan meldt de NVF dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

Heeft de NVF-persoonsgegevens van u vastgelegd?

Als de NVF de gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. De NVF vraagt ook om uw toestemming, voordat ze uw gegevens beschikbaar stelt aan derden.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt hierover contact opnemen met de secretaris van het bestuur. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door de NVF te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Klachten

Heeft u klachten over de wijze waarop de NVF uw gegevens behandelt? Neem dan contact op met de secretaris van het bestuur van de NVF. Mocht u er met de NVF niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.